Dr Kristina Planjanin-Simić

IME I PREZIME NASTAVNIKA/SARADNIKA
Dr Kristina Planjanin-Simić
Zvanje:
Profesor strukovnih studija
Oblast/uža oblast:
Muzika i izvođačke umetnosti, uža oblast etnomuzikologija

Biografija

Dr Kristina Planjanin-Simić, (Novi Sad, 1977) profesor strukovnih studija na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi je doktor nauka u oblasti muzike, muzikologija-etnomuzikologija. Diplomirala je 2003. godine na Akademiji u Novom Sadu na Odseku za muzikologiju, podgrupa za etnomuzikologiju na temu Dečiji folklor Rumuna iz Kuštilja i susednih mesta. Kao stipendista rumunske vlade Ministarstva obrazovanja i istraživanja 2014. godine završava doktorske studije na Nacionalnom muzičkom univerzitetu u Bukureštu R. Rumunija u klasi akademika Oktavijana Lazăr Cozme na odseku za muzikologiju na temu Tipologija rumunskog dečjeg folklora u srpskom Banatu. Brojalice. Diploma je nostrifikovana od strane Univerziteta u Novom Sadu 2015. godine.

U svojstvu istraživača učestvovala je u naučno-istraživačkim projektima Ministarstva kulture i informisanja, R. Srbije „Od arhaičnih obrednih povorki do savremenih karnevala (u Banatu)“, VŠSSOV Kikinda, (2017/2018), i bila kordinator u okviru projekta Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu „Upoznajmo tradicionalni muzički folklor Gornjeg Banata i Pomorišja“ 2020. godine u saradnji sa Akademskim društvom za negovanje muzike „Gusle“ i VŠSSOV Kikinda. Kao član Programskog odbora učestvovala je u organizaciji Međunarodne naučno-stručne konferencije Metodički dani 2015. godine. i ujedno bila član Organizacionog odbora 23rd International Safe Communities, Conference Safe Communities are an Essential Need For A Modern-Day Society Novi Sad, Serbia October 10-12th 2017.

Autor je monografije međunarodnog značaja izdata od strane Vojvođanske akademije nauka i umetnosti pod nazivom: Tipologia folclorului Românesc al copiilor din Banatul Sârbesc. Numărătorile. Recenzent je nacionalnog stručnog časopisa Zbornik radova Akademije umetnosti br.6, 7, 8 (2018, 2019,2020), kao i recenzent više stučnih knjiga iz oblasti muzičke kulture i etnomuzikologije.Takođe je i autor i koautor više desetina stručnih i naučnih radova prezentovanih u zemlji i inostranstvu.

U periodu 2004.-2010. godine bila je zaposlena na Radio-televiziji Vojvodine u svojstvu muzičkog urednika emisija složenih struktura kao autor i voditelj emisija Hronike NOMUS-a (Novosadske muzičke svečanosti) i emisije Fortepiano iz domena klasične i etno muzike emitovane na televizijskom programu RTV Vojvodine i satelitskom programu Radio- televizije Srbije (2009.-2011.).
U zvanje predavača strukovnih studija za oblast Muzika i izvođačke umetnosti, uža oblast etnomuzikologija bila je izabrana u periodu od 1. oktobra 2011. godine do septembra 2018. godine za realizaciju nastave na osnovnim i na specijalističkim studijama, u zavisnosti od podele predmeta za tekuću školsku godinu. Zvanje profesora strukovnih studija stiče 2018. godine, i realizuje nastavu na osnovnim i Master studijama (predmet Muzička kultura i predškolsko dete) iz oblasti etnomuzikologije i predškolske muzičke pedagogije.

U svojstvu realizatora akreditovanog seminara angažovana je od strane Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, republike Srbije u periodu 2018-2021. pod nazivom Od igre do muzičke kompozicije čiji je organizator i pokrovitelj programa Udruženje vaspitača Vojvodine.

Predavanje po pozivu održala je 20.11.2019. u inostranstvu na Zapadnom Univerzitetu u Temišvaru / Universitatea de Vest, Timișoara, na odseku za Osposobljavanje didaktičkog kadra / Departamentul pentru pregătirea personalului didactic kojem su prisustvovali studenti sa više modula. Na mestu savetnika za Kulturu grada Novog Sada angažovana je u periodu od oktobra 2019. do 2020. godine.

Udata majka troje dece.